پیام ایران

درباره ماسامانه پیام ایران توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند ایجاد شده است.

کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک می‌باشد.

اهداف سامانه پیام ایران:

  • ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه های اجرایی و مردم
  • ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه های اجرایی به سامانه ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران

ارزش افزوده سامانه پیام ایران :

  • کاهش مراجعه حضوری به دستگاه ها و تسریع در پاسخگویی
  • مدیریت زمان و تسریع در روند اجرای امور اداری
  • استفاده از سامانه صرفا توسط افراد احراز صلاحیت شده و عاری از هرزنامه
  • تحویل خدمت به مردم بصورت کاملاً دقیق و شفاف به نحویکه از وصول پیام‌ها و مکاتبات دولت به دست شخص متقاضی اطمینان حاصل شود.
  • کاهش ترافیک تبادل و گردش اطلاعات مورد نیاز از شبکه داخلی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی

اسناد بالادستی:

ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1394 هیأت محترم وزیران

مفاد بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ج.ا.ا.